Απλές Ασφαλίσεις

Απλές Ασφαλίσεις

Γενικές Πληροφορίες

Το ασφάλιστρο των σχεδίων αυτών δεν επενδύεται, αλλά αφορά αποκλειστικά την παροχή της Ασφαλιστικής κάλυψης Ζωής. Το κεφάλαιο της Απλής Ασφάλειας καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Το σχέδιο αυτό δίνεται είτε σαν ανεξάρτητο συμβόλαιο, είτε σαν συμπληρωματική κάλυψη σε άλλο Βασικό Σχέδιο ασφάλισης και δεν έχει καμιά αποταμιευτική ικανότητα και κατά συνέπεια δεν έχει αξία εξαγοράς και δεν μπορεί να μετατραπεί σε Ασφαλιστήριο ελεύθερο περαιτέρω πληρωμών ασφαλίστρων. Σκοπός των σχεδίων αυτών είναι η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του κινδύνου Απώλειας Ζωής για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το Σχέδιο καλύπτει όλους τους κινδύνους πολέμου εκτός από τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι εκτελούν στρατιωτική πτήση. Η ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση αυτοκτονίας του Ασφαλιζομένου μέσα στους 12 πρώτους μήνες από την ημερομηνία ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε ισχύ περιορίζεται στην άτοκη πληρωμή των ασφαλίστρων της βασικής ασφάλειας ζωής. Η Απλή Ασφάλιση μπορεί να προσφερθεί είτε σαν Μη Μετατρέψιμη είτε σαν Μετατρέψιμη.

Απλη μετατρεψιμη ασφαλεια προσκαιρης διαρκειας

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζομένου πριν ή κατά τη λήξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης η Εταιρεία πληρώνει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στον Δικαιούχο. Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος του ωφελήματος και πριν την Ημερομηνία Λήξης του, το ασφαλιστήριο μπορεί να μετατραπεί σε ασφάλεια ζωής οποιουδήποτε είδους που θα εκδίδεται τότε από την Εταιρεία, εκτός οποιουδήποτε είδους Ασφάλειας Πρόσκαιρης Διάρκειας και με τα κανονικά ασφάλιστρα που θα εφαρμόζει τότε η Εταιρεία χωρίς να απαιτήσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφαλισιμότητας νοουμένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

οποιοδήποτε νέο συμβόλαιο δεν θα περιλαμβάνει το δικαίωμα σύναψης άλλων συμβολαίων χωρίς πιστοποιητικό ασφαλισιμότητας (δηλαδή δεν θα ισχύει το δικαίωμα μετατρεψιμότητας)
αντικατάσταση με νέο/ νέα συμβόλαια δεν θα συνεπάγεται αύξηση στο σύνολο της Ασφαλιστικής Κάλυψης
η διάρκεια του κάθε νέου συμβολαίου πρέπει να είναι τουλάχιστο δέκα (10) χρόνια και το ασφάλιστρο του δεν θα είναι μικρότερο από το ελάχιστο ασφάλιστρο που θα καθορίζεται στους τότε κανονισμούς της Εταιρείας.

Απλη μη μετατρεψιμη ασφαλεια προσκαιρης διαρκειας

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζομένου πριν ή κατά τη λήξη της ασφάλισης η Εταιρεία πληρώνει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στον Δικαιούχο. Στην περίπτωση που η κάλυψη αυτή είναι συμπληρωματική σε άλλο Βασικό Σχέδιο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πληρώνεται επιπρόσθετα από την κάλυψη που προσφέρει το Βασικό Σχέδιο.

Απλή μειωμένου κεφαλαίου. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε κάθε επέτειο μειώνεται με βάση τον πίνακα μειωμένου κεφαλαίου που υπάρχει στο συμβόλαιο. Το ασφάλιστρο παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

 

Ψάχνετε λύση στο πρόβλημα σας;

Για ερωτήσεις και αιτήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διεύθυνση

173, Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου, Πάφος 8025

Τηλέφωνο

(+357) 99483516
(+357) 26257160

Ηλ. Ταχυδρομείο

info@ctheofanous.com