Σχέδια συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ

Prime Insurance Life Plan

Το Σχέδιο σκοπό έχει να προσφέρει Ασφαλιστική Προστασία στον Ασφαλιζόμενο, από τον κίνδυνο απώλειας ζωής, όπως επίσης και τη δυνατότητα συστηματικής επένδυσης και δημιουργίας κεφαλαίου. Το Prime Life Plan Πολλαπλών Επιλογών είναι ένα Σχέδιο με Προκαθορισμένη Διάρκεια, συνδεδεμένο με μονάδες (unit linked), στη λήξη της οποίας καταβάλλεται ποσό ίσο με την αξία των τότε πιστωμένων στο Ασφαλιστήριο Μονάδων με βάση την Τιμή Εξαργύρωσης κατά την Ημερομηνία Εκτίμησης που προηγείται αμέσως της Ημερομηνίας Λήξης μειωμένο κατά τυχόν επιβαρύνσεις ή άλλες οφειλές προς την Εταιρεία. Η ευελιξία του Σχεδίου έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες του ασφαλιζομένου. 

  • Τα επιπρόσθετα συμπληρωματικά ωφελήματα που προσφέρονται από την Prime μπορούν να προστεθούν στο σχέδιο αυτό.
  • Το Σχέδιο καλύπτει όλους τους κινδύνους πολέμου (εκτός τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι εκτελούν στρατιωτική πτήση).
  • Η ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση αυτοκτονίας του Ασφαλιζομένου μέσα στους 12 πρώτους μήνες από την ημερομηνία ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε ισχύ περιορίζεται στην άτοκη πληρωμή των ασφαλίστρων της βασικής ασφάλειας ζωής.
  • Η Prime εγγυάται την χαριστική πίστωση στο Ασφαλιστήριο ενός αριθμού επιπρόσθετων μονάδων επένδυσης κατά την 5η επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο νοουμένου ότι το Ασφαλιστήριο παραμένει σε ισχύ. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται σαν ένα ποσοστό επί τοις εκατό των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες την τότε επέτειο είναι πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Το ποσοστό αυτό φαίνεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων και στην Πρόσκληση Ασφάλισης και είναι εγγυημένο. Χαριστικές Μονάδες δεν δίνονται σε μονάδεςΕπιπρόσθετου Ασφαλίστρου καθώς επίσης και στην περίπτωση όπου το ασφαλιστήριο έχει μετατραπεί σε Ασφαλιστήριο Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών Ασφαλίστρων.

Prime Insurance Choice Plan

Το Prime Choice Plan είναι Ασφαλιστικό Σχέδιο Ισόβιας Ασφάλισης συνδεδεμένο με μονάδες (unit-linked), ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει ευελιξία στον Ασφαλιζόμενο. Το σχέδιο στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία / επιλογή στον πελάτη της Prime να δημιουργήσει ένα συνδυασμό επένδυσης και κάλυψης (π.χ. σχέδιο υγείας) με συγκριτικά μικρότερο συνολικό ασφάλιστρο. Τα επιπρόσθετα συμπληρωματικά ωφελήματα που προσφέρονται από την Prime μπορούν να προστεθούν στο σχέδιο αυτό. Το Σχέδιο καλύπτει όλους τους κινδύνους πολέμου εκτός τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι εκτελούν στρατιωτική πτήση. Η ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση αυτοκτονίας του Ασφαλιζομένου μέσα στους 12 πρώτους μήνες από την ημερομηνία ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε ισχύ περιορίζεται στην άτοκη πληρωμή των ασφαλίστρων της βασικής ασφάλειας ζωής. Η Prime εγγυάται την χαριστική πίστωση στο Ασφαλιστήριο ενός αριθμού επιπρόσθετων μονάδων επένδυσης κατά την 20η επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο νοουμένου ότι το Ασφαλιστήριο παραμένει σε ισχύ. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται σαν ένα ποσοστό επί τοις εκατό των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες την τότε επέτειο είναι πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Το ποσοστό αυτό φαίνεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων και στην Πρόσκληση Ασφάλισης και είναι εγγυημένο. Χαριστικές Μονάδες δεν δίνονται σε μονάδες Επιπρόσθετου Ασφαλίστρου καθώς επίσης και στην περίπτωση όπου το Ασφαλιστήριο έχει μετατραπεί σε Ασφαλιστήριο Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών Ασφαλίστρων.

Prime Freedom

Το PRIMEFREEDOM είναι ένα πολύ απλό αλλά συνάμα και ευέλικτο συμβόλαιο ζωής συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης. Παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν τη ζωή τους ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους. To μόνο που χρειάζεται κάποιος για να ασφαλιστεί είναι να είναι από 20-60 ετών και να συμπληρώσει την Αίτηση Ασφάλισης.

Single Premium

Το Σχέδιο αυτό είναι ασφαλιστικό σχέδιο συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης (unit linked) του οποίου το ασφάλιστρο αποτελείται από μια και μόνο δόση που καταβάλλεται εφ άπαξ στην έναρξη του σχεδίου. Σκοπό έχει να προσφέρει κατά κύριο λόγο τη δυνατότητα επένδυσης εφ άπαξ ποσού κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου και κατά τη διάρκεια του, αν ο Συμβαλλόμενος το επιθυμεί. Ταυτόχρονα προσφέρει Ασφαλιστική Κάλυψη για ποσό ίσο με το σύνολο των εφ άπαξ ασφαλίστρων εξασφαλίζοντας έτσι ότι σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζομένου το ασφάλισμα που θα καταβάλλει η Εταιρεία, νοουμένου ότι δεν έχει προηγηθεί μερική εξαγορά του Ασφαλιστηρίου, δεν θα είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των καταβληθέντων εφ’ άπαξ ασφαλίστρων. Το Σχέδιο καλύπτει όλους τους κινδύνους πολέμου εκτός τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι εκτελούν στρατιωτική πτήση. Η ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση αυτοκτονίας του Ασφαλιζομένου μέσα στους 12 πρώτους μήνες από την ημερομηνία ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε ισχύ περιορίζεται στην άτοκη πληρωμή των ασφαλίστρων της βασικής ασφάλειας ζωής. Η Prime εγγυάται τη χαριστική πίστωση στο Ασφαλιστήριο ενός αριθμού επιπρόσθετων μονάδων επένδυσης κατά την 1η επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο νοουμένου ότι το Ασφαλιστήριο παραμένει σε ισχύ. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται σαν ένα ποσοστό επί τοις εκατό των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες την τότε επέτειο είναι πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Το ποσοστό αυτό φαίνεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων και στην Πρόσκληση Ασφάλισης και είναι εγγυημένο. Χαριστικές Μονάδες δεν δίνονται σε μονάδες Επιπρόσθετου Ασφαλίστρου. Το Ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγοραστεί μερικώς ή ολικώς οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία ισχύος του.

Prime Reliever

Το Σχέδιο αυτό είναι ασφαλιστικό σχέδιο συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης (unit linked) που σκοπό έχει να προσφέρει κατά κύριο λόγο τη δυνατότητα συστηματικής επένδυσης και δημιουργίας κεφαλαίου παρέχοντας ταυτόχρονα και την Ασφαλιστική Προστασία στον Ασφαλιζόμενο από το κίνδυνο απώλειας ζωής. Το Prime Reliever έχει προκαθορισμένη διάρκεια 10 ετών. Τα επιπρόσθετα συμπληρωματικά ωφελήματα που προσφέρονται από την Prime μπορούν να προστεθούν στο σχέδιο αυτό. Το Σχέδιο καλύπτει όλους τους κινδύνους πολέμου εκτός τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι εκτελούν στρατιωτική πτήση. Η ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση αυτοκτονίας του Ασφαλιζομένου μέσα στους 12 πρώτους μήνες από την ημερομηνία ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε ισχύ περιορίζεται στην άτοκη πληρωμή των ασφαλίστρων της βασικής ασφάλειας ζωής. Η Prime εγγυάται τη χαριστική πίστωση στο Ασφαλιστήριο ενός αριθμού επιπρόσθετων μονάδων επένδυσης κατά την 5η επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο νοουμένου ότι το Ασφαλιστήριο παραμένει σε ισχύ. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται σαν ένα ποσοστό επί τοις εκατό των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες την τότε επέτειο είναι πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Χαριστικές Μονάδες δεν δίνονται σε μονάδες Επιπρόσθετου Ασφαλίστρου καθώς επίσης και στην περίπτωση όπου το Aσφαλιστήριο έχει μετατραπεί σε Ασφαλιστήριο Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών Ασφαλίστρων.

Lump Sum

Το Lump Sum είναι ένα επιπρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε ένα από τα πιο πάνω ήδη υφιστάμενα επενδυτικά σχέδια. Το ασφάλιστρο πληρώνεται εφάπαξ και μπορεί να επαναληφθεί όσες και όποτε πειθυμεί ο συμβαλλόμενος. Η υφιστάμενη ασφαλιστική κάλυψη αυξάνεται κατά ένα ποσό ίσο με το επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Οι μονάδες επιπρόσθετου ασφαλίστρου δε δικαιούνται χαριστικές μονάδες.

Prime Provident

Το Prime Provident είναι Ομαδικό Ασφαλιστικό Σχέδιο προκαθορισμένης διάρκειας συνδεδεμένο με μονάδες (unit linked), ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει ένα συσσωρευμένο ποσό στην ηλικία συνταξιοδότησης. Δεν επιτρέπονται συμπληρωματικά ωφελήματα. Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων μιας εταιρείας προς ασφάλισης είναι 5.

Ψάχνετε λύση στο πρόβλημα σας;

Για ερωτήσεις και αιτήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Διεύθυνση

173, Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου, Πάφος 8025

Τηλέφωνο

(+357) 99483516 (+357) 26257160

Ηλ. Ταχυδρομείο

info@ctheofanous.com